لوگو چیست ؟

 

به هر طرح یا متنی که برای ماندن در ذهن ایجاد می شود و نماد شرکت یا کسب و کار و شما می باشد لوگو می گویند .
ساخت لوگو نیاز به شناختن کسب و کار و شما و تجزیه و تحلیل آن و همچین داشتن تخصص در زمینه طراحی دارد .
یک لوگوی زیبا و با مضمون صحیح باعث می شود تا وقتی به آن نگاه می کنیم یا حتی فکر می کنیم کسب و کار یا مزیت
رقابتی و یا مشخصه ای از کسب و کار شما را تداعی کند .
مقاهیمی مانند مقاومت ، قدرت ، کیفیت ، یا همه گیر بودن و مواردی از این دست می تواند در طراحی لوگو مدنظر باشد .

 

متخصصین طراح Narmila در کنار شما هستند تا به شما کمک کنند این بخش که یکی از مهمترین بخش های کسب و کار شما

می باشد به درستی به جامعه هدف شما معرفی شود .